Almindelige salgs- og leverings betingelser

​LTC MASKINFABRIK ApS, Januar 2020

 1. Generelt
  ​Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for LTC Maskinfabrik ApS’ leverancer til køber. Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.
 2. Tilbud
  ​LTC Maskinfabrik ApS’ skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til LTC Maskinfabrik ApS inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. LTC Maskinfabrik ApS’ tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.
 3. ​Priser
  ​Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres, som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l., er LTC Maskinfabrik ApS berettiget til at ændre de overfor Køber tilbudte og/eller aftalte priser. Leverancer der ikke er omfattet af et bindende tilbud, faktureres til de på leveringsdagen gældende priser.
 4. ​Betaling
  ​Betaling skal ske i henhold til den angivne forfaldsdag på udstedt faktura. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af LTC Maskinfabrik ApS betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger LTC Maskinfabrik ApS til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms.
 5. Produktinformation og -ændringer
  ​Oplysninger i certifikater og lignende er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af LTC Maskinfabrik ApS skriftligt henvises hertil. LTC Maskinfabrik ApS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle certifikater og informationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af LTC Maskinfabrik ApS før eller efter aftalens indgåelse, forbliver LTC Maskinfabrik ApS’ ejendom og må ikke videregives uden LTC Maskinfabrik ApS skriftlige samtykke.
 6. Returvarer
  ​Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.
 7. Levering og forsendelse
  ​Alle leverancer sker med salg ab fabrik. Fragt betales af køberen, medmindre andet er aftalt.

  ​Levering sker og risikoen overgår til køber ved indlæsning på bil eller andet transportmiddel på fabrikken.

  ​Dette gælder uanset LTC Maskinfabrik ApS forestår forsendelsen. Alle forsendelser, der foretages af LTC Maskinfabrik ApS selv, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for omgående aflæsning, og eventuel ventetid sker for købers regning.
 8. ​Emballage
  ​Emballage er ikke inkluderet i LTC Maskinfabrik ApS salgspriser eller tilbudspriser, medmindre andet er angivet. Euro Paller kan ikke returneres til LTC Maskinfabrik ApS.
 9. Leveringstid
  ​Oplyste leveringstider er fastsat af LTC Maskinfabrik ApS efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet er aftalt kan LTC Maskinfabrik ApS frit afvige med hensyn til leveringsdagen. Det gælder også leveringstider angivet i tilbud. Køber kan ikke af den årsag udøve nogen beføjelser overfor LTC Maskinfabrik ApS. LTC Maskinfabrik ApS skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.
 10. ​Reklamation og mangler
  Ved levering skal Køber straks, og senest inden 3 dage fra modtagelse af leverancen, foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil påberåbe sig en mangel, skal Køber straks efter mangler er eller burde være opdaget give LTC Maskinfabrik ApS meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

  ​Har Køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor LTC Maskinfabrik ApS, kan Køber ikke senere gøre den gældende.

  ​Forandring af eller indgreb i det solgte uden LTC Maskinfabrik ApS’s samtykke fratager LTC Maskinfabrik ApS for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

  ​Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

  ​Under forudsætning af at de aftalte betalingsbetingelser overholdes, at det købte opbevares, installeres, anvendes og vedligeholdes korrekt, vil LTC Maskinfabrik ApS i en periode på 12 måneder, regnet fra leveringsdagen, foretage omlevering eller reparation af sådanne dele af det købte, som bevisligt er blevet ubrugelige som følge af fabrikationsfejl. I tilfælde af omlevering skal de mangelfulde dele tilbageleveres til LTC Maskinfabrik ApS. I tilfælde af reparation skal reparationen foretages hos LTC Maskinfabrik ApS, medmindre LTC Maskinfabrik ApS bestemmer andet. Køber bringer det omhandlede emne til LTC Maskinfabrik ApS. Hvis der kræves særlig fagkundskab til demontering og montering af dele leveret af LTC Maskinfabrik ApS, da er sælger forpligtet til at foretage sådan demontering og montering. Er en sådan speciel fagkundskab unødvendig, så er LTC Maskinfabrik ApS forpligtelse vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når LTC Maskinfabrik ApS har leveret en tilbørligt repareret eller udskiftet del til køber.

  ​Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end dele og emner leveret af LTC Maskinfabrik ApS påhviler arbejdet og omkostningerne herved køberen.

  ​Hvis køberen har afgivet en reklamation, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som LTC Maskinfabrik ApS bærer ansvaret for, så har LTC Maskinfabrik ApS ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført LTC Maskinfabrik ApS.

  ​Køber kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende end de ovenfor nævnte, og køber kan således ikke hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning for nogen form for tab eller udgift, som en mangel, og udbedringen heraf, måtte have forårsaget.

  ​LTC Maskinfabrik ApS’ ovenfor påtagne forpligtelse til omlevering eller reparation omfatter alene levering af en ny vare eller reparation af varen. Andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel og en heraf følgende omlevering eller reparation, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er således LTC Maskinfabrik ApS uvedkommende.
 11. ​Ejendomsforbehold
  LTC Maskinfabrik ApS forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af LTC Maskinfabrik ApS på Køberens vegne, er betalt af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod LTC Maskinfabrik ApS ejendomsforbehold.

  ​Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.

  ​Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Køber, skal LTC Maskinfabrik ApS efter påkrav fra Køber bekræfte dette.
 12. ​Specialværktøjer og tegninger
  Alle specialværktøjer og lignende, der anvendes til produktion af leverancen forbliver LTC Maskinfabrik ApS’ ejendom, med mindre det af aftale eller faktura fremgår, at Køber har erhvervet værktøjet. Det kan aftales, at Køber betaler et bidrag til fremstilling af specialværktøj. Et sådan bidrag medfører ikke, at ejendomsretten helt eller delvist overgår til Køber.

  ​Tegninger eller andet, der er leveret af Køber til brug for fremstilling af leverancer forbliver købers ejendom. Køber bærer risikoen for det pågældendes undergang hos LTC Maskinfabrik ApS, hvorfor Køber selv skal sørge for forsikring.

  ​LTC Maskinfabrik ApS har ret til at udøve tilbageholdsret over det udleverede som sikkerhed for betaling af udestående forfaldne og uforfaldne fordringer.
 13. Ansvarsbegrænsning
  ​For krav, som vedrører LTC Maskinfabrik ApS’ opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

  ​LTC Maskinfabrik ApS’ erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb: Kr. 1.000.000 eller det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

  ​LTC Maskinfabrik ApS er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om LTC Maskinfabrik ApS er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
 14. ​Force majeure
  LTC Maskinfabrik ApS er ikke erstatningsansvarlig overfor køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for LTC Maskinfabrik ApS kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes LTC Maskinfabrik ApS samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.
 15. ​Produktansvar
  ​For produktansvar hæfter LTC Maskinfabrik ApS og/eller er LTC Maskinfabrik ApS ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette LTC Maskinfabrik ApS, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er LTC Maskinfabrik ApS ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. LTC Maskinfabrik ApS’ produktansvar kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på LTC Maskinfabrik ApS’ produktansvarsforsikring.

  ​LTC Maskinfabrik ApS er kun ansvarlig for skade på person forårsaget af en defekt ved det af LTC Maskinfabrik ApS leverede produkt i det omfang, dette følger af ufravigelig lovgivning om produktansvar. LTC Maskinfabrik ApS’ ansvar omfatter kun det af LTC Maskinfabrik ApS leverede produkt og ikke produkter, som måtte blive fremstillet helt eller delvist af det af LTC Maskinfabrik ApS leverede. LTC Maskinfabrik ApS er ikke ansvarlig for skade på ting og fast ejendom forårsaget af LTC Maskinfabrik ApS’ produkter. I tilfælde af at LTC Maskinfabrik ApS’ produkter indgår i fremstillingen af et nyt produkt som komponent, ingrediens eller del af det nye produkt, er LTC Maskinfabrik ApS ikke ansvarlig for tab som følge af, at det således fremstillede produkt må kasseres, repareres, eller er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd som følge af mangler ved det af LTC Maskinfabrik ApS leverede.

  ​Køberen skal holde LTC Maskinfabrik ApS skadesløs i den udstrækning, LTC Maskinfabrik ApS pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som LTC Maskinfabrik ApS ikke er ansvarlig for overfor køberen i henhold til afsnit 1, 2, 3 og 4 ovenfor.

  ​Bliver LTC Maskinfabrik ApS sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
 16. Tvister, lovvalg og værneting
  Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved LTC Maskinfabrik ApS værneting under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.

  ​Hvis LTC Maskinfabrik ApS måtte blive sagsøgt af tredjemand vedrørende skade eller tab, som påstås forårsaget af de leverede varer, skal køber tåle at lade sig sagsøge af LTC Maskinfabrik ApS ved den samme domstol.

Kvalitetsmaskinløsning til hurtige leveringstider - siden 1979

Kontakt LTC Maskinfabrik ApS

Du kan forvente svar indenfor 1 til 2 dage.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Bearbejdning af mange forskellige typer stål

​LTC Maskinfabrik ApS blev etableret helt tilbage i 1979, og har derfor mange års erfaring og know-how inden for maskinbranchen.

følg på facebook

Adresse

​LTC Maskinfabrik ApS

​Ørbækvej 893 B

5863 Ferritslev - Find vej

​​

CVR: 32347401

Kontakt

☎ Tlf.: 65 38 39 00

✉ E-mail: info@ltc-maskinfabrik.dk

Sociale medier

fb​   linkedin